ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА „УЛМЕР ДМ” ЕООД

 

Ние в „Улмер ДМ“ ЕООД зачитаме неприкосновеността на личния живот на клиентите си и лицата, с които работим и контактуваме, и гарантираме в максимална степен защитата на личните им данни.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) има за цел да разясни какви данни събираме за Вас, как и защо ги обработваме. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни, вкл. но не само при съблюдаване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на данните („Регламентът“) и Закона за защита на личните данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност преди да използвате сайта www.ulmer.bg (Сайта) или която и да е от неговите функционалности, както и преди да влезете в търговски, гражданско-правни или други отношения с нас. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте.

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за повериталност, моля да се свържете с нас на и-мейл адрес: office@ulmer.bg

 

I. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

Улмер ДМ“ ЕООД (наричано по долу „Улмер”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914496, което е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни и Регламента и което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Можете да се свържете с нас, на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: 1360 София ,  ул. "Адам Мицкевич" № 4А  

Телефон за връзка: +359 2 9270277

И-мейл за връзка: office@ulmer.bg

 

II. Източник на получаване на личните данни:

2.1. В общия случай личните данни се предоставят директно от Вас доброволно, когато:

- инициирате контакт с нас при изразено желание за закупуване на стока или услуга в качеството Ви на физическо лице клиенти или когато действате от името и за сметка на юридически лица клиенти (в качеството Ви на представляващи или лице за контакт);

- кандидатстване за свободна работна позиция;

- или просто имате въпрос към нас и използвате формата за контакт или и-мейла връзка.

В този случай обхватът на обработваните от нас данни се ограничава до информацията, която ни предоставяте и която ни е необходима, за да извършваме търговската си дейност законосъобразно. Това обикновено включва: Идентификационни данни; Данни за контакти-мейл, телефонен номер, адрес за доставка и/или адрес за фактура; данни за работодател, финансова информация (при плащане по банков път), данни от автобиографията и т.н.

2.2. Възможно е при посещаването на Сайта да се събират и статистически данни  като IP адрес; посетени страници; идентификатори, съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя на Сайта, информация за браузъра/информационната система. В голямата си част те не представляват лични данни.   

2.3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Улмер може да обработва информация, която е налична в публични регистри (вкл. но не само Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, публична база данни и данни, оповестени в интернет и др.), както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

Улмер има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, може да изискваме да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

2.4. В случай, че сте служител на наш клиент – юридическо лице, Вашите данни: имена, телефон, и-мейл, позиция може да ни бъдат предоставени от Вашия работодател, ако сте посочени като лице за контакт или сте упълномощено да подписва лице.

 

III. Цели и правни основания за обработване на лични данни

3.1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

Улмер обработва данните Ви за следните цели: 

(i) Идентифициране на клиент или на представляващо клиента лице при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за предлаганите стоки и услуги;

(ii) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация; управление на предпродажбени дейности;

(iii)  изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество или с дружеството, на което сте посочени като лице за контакт, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договорите;

(iv) Във връзка със сключен договор с нас - администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;

(v) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;

(vi)  Гаранционно и сервизно обслужване;

(vii) Споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;

(viii) предприемането на стъпки по Ваше искане за участие в процедура по подбор за отворена работна позиция в Улмер ДМ“ ЕООД и преддоговорни отношения преди сключването на трудов договор.

3.2. В изпълнение на свои законови задължения, Улмер обработва данните Ви за следните цели:

(iЗа изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; издаване на фактури;  извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи.

(ii) Обработване и администриране на Ваши жалби, сигнали, оплаквания и похвали; комуникация с компетентни органи във връзка с подаден от вас сигнал или жалба;

(iii) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламента и др.;

3.3 Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Улмер.

(i) При видеонаблюдение - С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на Улмер, негови посетители и служители, както и за гарантиране качество на обслужване на клиентите;

(ii) използване формата за контакт на сайта: улесняване на достъпа до нашите услуги и повишаване качеството на обслужване;

 

IV. Колко време съхраняваме Вашите данни?

v  Улмер ще обработва личните Ви данни за срока на действие на договора сключен между нас, или между нас и юридическото лице, което представлявате или чието лице за контакт сте и до изтичане на 5 години от прекратяването/изпълнението му.

v  Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи  и за целите на осъществяване на данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции - 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят (чл.12, ал.1, т.2 от Закона за счетоводството).

v  В случай, на лични данни обработвани с цел администриране на сигнал, жалба, оплакване или друга проверка личните данни ще се обработват за срок 3 месеца след датата на окончателно приключване на процедурата (вкл. с влязъл в сила акт, ако има такъв);

v  При събрани данни от формата за контакт или друг начин на контакт с нас - В случай, че осъществения с нас контакт не премине към други отношения, личните ви данни ще бъдат съхраняване за не повече от 3 месеца след приключване на разговора с нас;

v  Данни събрани с цел подбор на персонал – Личните данни, предоставени от кандидатите за работа в процедурата за подбор на персонал се съхраняват и обработват от нас за срок от 1 месец, считано от приключване на процедурата по подбор, но във всички случаи, не по-дълго от 6 (шест) месеца от предоставяне на данните от кандидата, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за съхраняване за по-дълъг срок.

Данните за кандидатите, които по време на процедурата по подбор са оттеглили своите заявления се заличават при първа възможност, но не по-късно от 10 дни от безусловното и недвусмислено оттегляне на кандидатурата. Въз основа на изрично Ваше съгласие, ние може да запазим документите по кандидатстването извън посочения по-горе срок, с цел разглеждането им за последващ подбор. Ако искате Вашите данни да бъдат запазени и за последващ подбор, моля изискайте да Ви бъде предоставена съответната декларация за съгласие. 

v  Данни от видеозаписи от охранителни камери - до 1 месец от създаването на записа.

Личните данни може да се съхраняват и за по-дълъг срок от посочените по-горе в случай на възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.

 

V. Къде съхръняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), като понастоящем те се съхраняват само на територията на Република България.

На база на наличната информация към датата на това уведомление, ние (като Администратор на лични данни) не предаваме Ваши лични данни извън Европейския съюз.

Всяка промяна в информацията по-горе ще бъде отразявана чрез промяна на настоящата Пoлитика за поверителност.

 

VI. Категории трети лица, които може да получат достъп и да обработват личните Ви данни

Вашите лични данни, които се предоставят на трети лица, се използват единствено за постигане на описаните в тази Политика цели:

(i)                 Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, доставка на закупени стоки;

(ii)               Лица, които по възлагане на Улмер поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 

(iii)             Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас; 

(iv)              Лица, на които Улмер е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със Улмер обработват личните Ви данни от името на Улмер;

(v)                Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции, нотариуси, съдебни изпълнители др.;

(vi)              Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

Моля, имайте предвид, че някои от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни, в качеството им на администратори.

 

VII. Вашите Права във връзка с обработването на личните Ви данни

1.Общи права

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните права:

v  да поискате от нас копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни, както и предоставяне на информация защо ги обработваме;

v  да поискате да коригираме без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

v  при наличие на определени предпоставки, да поискате от нас личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

v  да поискате да изтрием личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

v  да поискате от нас  да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

v  да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас, когато обработването се основава на дадено съгласие;

v  да възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случаите, когато обработването е основано на наш легитимен интерес, като когато възражението Ви е основателно, ние ще преустановим обработването на личните Ви данни;

 

2. Имате право на жалба до надзорния орган

Във връзка с обработването на Вашите лични данни от нас, имате право да подадете жалба  до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

3. Автоматизирано вземане на решения

Ние не изполваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което да поражда правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен.

4. Как да упражните Вашите права?

4.1. В случай, че имате каквито и да е въпроси или желаете да упражните Вашите права по отношение на обработване на личните Ви данни за някоя от целите или случаите на обработване изброени в настоящата Политика за поверителност, може да се свържете с нас на следните координати:

E-mail: office@ulmer.bg

Адрес: 1360 София ,  ул. "Адам Мицкевич" № 4А 

4.2. Моля при отправяне на искането до нас да опишете точно Вашето искане, както и до кой случай на обработване на лични данни, описани в настоящата Политика за поверителност се отнася. Исканията, отправени до „ Улмер ДМ “ ЕООД съгласно настоящата политика, трябва да съдържат най-малко следното:

– име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

– описание на искането;

– предпочитана форма за предоставяне на информацията;

– подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Копие на постъпилото при нас искане и потвърждение за получаването му ще получите на посочения от Вас и-мейл за контакт.

4.3. Ние отговаряме на всички въпроси, сигнали и жалби на субекти на данни съгласно правилата на действащото законодателство. Моля да имате предвид, че преди да отговорим на Вашата жалба ние сме задължени да идентифицираме лицето подало жалбата, за да се уверим в неговите права да я отправи.

4.4. Ще Ви информираме за нашия отговор и за предприетите мерки без ненужно забавяне, но при всички случаи не по-късно от 30 дни от постъпване на жалбата.

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Улмер и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Улмер се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния представляващ (ако е ЮЛ), данни за контакт, данни за плащане на задълженията, данни за доставка на стоката. Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

 

VIII. Лог файлове

Както повечето сайтове, Сайтът събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа Вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.

 

IX. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност.

 

X. Политика за поверителност по „Бисквитките 

За да работи Сайта според заложената от екипа ни функционалност, както и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. Подробна информация за това какво представляват бисквитките, как и кои бисквитки ние използваме и как може да контролирате или изтривате бисквитките може да намерите в нашата Политика за бисквитки, публикувана на Сайта ни.

Имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе и до нарушено функциониране на сайта.

 

XI. Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт. В случай, че измененията на Политиката за поверителност са съществени ние може да предпочетем да изпратим лично съобщение по и-мейл до всеки един от Вас, с линк към новата/актуализирана политика, за да сме сигурни, че ще се запознаете с промените.

Настоящата политика влиза в сила от 23.05.2018г.